ZAJEDNO OD 1995

Naša posebnost je kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje.

Sloboda, odgovornost, ljubav, povjerenje i cjeloživotno učenje.

+
Godina iskustva
+
Djelatnika
+
Učenika
  Alen Matošević
  Alen Matošević

  Direktor

  Gimnazija je postala prepoznatljiva po svome radu i uživa velik ugled, ne samo u gradu Tuzli, nego i čitavoj regiji. Generacije svršenih maturanata nastavljaju svoje školovanje na Tuzlanskom sveučilištu, ali i u Sarajevu, Osijeku, Zagrebu, Dubrovniku, Austriji, Njemačkoj i SAD-u.


  O nama

  Opća gimnazija počela je s radom 6. studenog 1995. godine u prostoru Osnovne škole »Pazar« u Tuzli sa 102 učenika raspoređena u četiri odjeljenja. Nakon dvije godine rada, 1997. godine preseljena je u Srednju mašinsku školu. Nastava se odvijala u Mašinskoj školi do jeseni 2001. godine, a potom u novoizgrađenom, suvremeno opremljenom Katoličkom školskom centru »Sveti Franjo« u Klosterskoj ulici u centru grada. Tada uz Gimnaziju počinje s radom i Osnovna škola.
  Gimnazija je postala prepoznatljiva po svome radu i uživa velik ugled, ne samo u gradu Tuzli, nego i čitavoj regiji. Generacije svršenih maturanata nastavljaju svoje školovanje na Tuzlanskom sveučilištu, ali i u Sarajevu, Osijeku, Zagrebu, Dubrovniku, Austriji, Njemačkoj i SAD-u.

  Naša posebnost je kvalitetan i kreativan odgoj

  Izvannastane aktivnosti

  Mnogo je sreće i ponosa na licima učenika našega Centra nakon uspješno izvedene priredbe, dobrih sportskih rezultata ili izložbe na kojoj su izloženi njihovi radovi. Stoga se u našem Centru velika pažnja poklanja upravo radu u izvannastavnim aktivnostima (sekcijama), koji je sastavni i važan dio odgojno-obrazovnog procesa. Ovaj rad omogućava učenicima da razvijaju svoje interese i usmjeravaju ih prema određenim područjima:
  kulturno-umjetničkom (zbor, recitatori, dramska, literarna,  novinarska, kreativna, fotografska, likovna sekcija)sportskom (mali nogomet, košarka, odbojka, stolni tenis) poduzetništvu volonterizmu (crveni križ, prva pomoć)
  Pri radu u kulturno-umjetničkim aktivnostima nastojimo kod učenika razviti interes i ljubav prema svemu što oplemenjuje, što je lijepo i dobro te poticati stvaralaštvo i kreativnost. Promičemo kulturu pisane riječi i njegujemo rad s učenicima novinarima. Učenici Opće gimnazije sudjeluju na priredbama organiziranim povodom prigodnih datuma i Dana Centra.
  Važnost izvannastavnih aktivnosti sastoji se i u brizi za zdravlje učenika u rastu i razvoju te stoga naša sportska sekcija njeguje razne sportske discipline kao što su: košarka, nogomet, odbojka, stolni tenis, atletika.
  Budući da učenici samostalno biraju svoju izvannastavnu aktivnost, u skladu s osobnim interesima, njihova motivacija je izrazito visoka i puno lakše usvajaju nova znanja i u većem opsegu. Učenici uz pomoć profesora (koji u ovom slučaju ima ulogu inicijatora, voditelja aktivnosti i mentora) rade na aktivnostima, uče istraživanjem, otkrivanjem i usvajaju vještine timskog rada.
  Sekcije imaju veliku ulogu i u sprječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i razvoj osjećaja odgovornosti.
   

  Naziv sekcije i odgovorni nastavnik


  Sportsko društvo Rado Marković, prof.
  Kreativna radionica Pera Josipović, prof.
  Likovna/fotografska sekcija Boris Pejić, prof.
  Novinarska sekcija Indira Šabić, prof.
  Literarna sekcija Indira Šabić, prof.
  Crveni križ Josipa Banović, prof.
  Zbor Ajli Handan, prof.
  Informatička sekcija Mirnes Bektić, prof.
  Mladi pjesnici Sanja Tomić, prof.
  Debatna sekcija Darijan Josipović, prof.
  Mladi povjesničari Darijan Josipović, prof.
  Dramska sekcija Ivana Petrović, prof.
  English Club Dijana M. Hajdarhodžić, prof.
  Genetika/Ekologija Pera Josipović, prof.
  Rimska radionica Dženita Makalić, prof.
  Kreativna kemija Emir Horozić, prof.

  VIJEĆE UČENIKA

  Struktura Vijeća
  Vijeće se sastoji od onoliko članova koliko date školske godine škola ima odjeljenja i to minimalno po jedan predstavnik svakog odjeljenja, a u praksi obično po dva. Mogućnost prisustva na sjednici Vijeća i pravo kandidature za rukovodstvo Vijeća imaju svi učenici škole. Predstavnici u Vijeću će se birati na početku školske godine (rujan) i ti izbori će biti otvoreni za sve učenike.
  Nakon odabira predstavnika u Vijeće učenika, na prvoj konstituirajućoj sjednici izabrat će se predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik i blagajnik Vijeća. Svaki razred ima pravo samo jednog glasa. Osoba koja javnim glasanjem članova Vijeća dobije najveći broj glasova biće imenovana predsjednikom. Pozicija zamjenika predsjednika, tajnika i blagajnika bira se istim principom.
  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje jednu školsku godinu, uz mogućnost ponovnog izbora i produženja mandata na još jednu školsku godinu. Isto vrijedi i za ostale funkcije u Vijeću.
  Vijeće može imenovati kontakt osobu, povjerenstvo ili sekciju koja bi bila odgovorna za rad na nekim specifičnim projektima i pitanjima od važnosti za školu. Imenovane osobe o svojim aktivnostima odgovaraju Vijeću.
  Svrha i ciljevi
  Cilj Vijeća učenika jest da surađuje s Upravom i učenicima Škole te drugim subjektima, a u cilju poboljšanja društvenih i nastavnih uvjeta za sve učenike Škole i to putem:
  Zastupanja interesa učenika u kontaktima sa Upravom Škole i ostalim pravnim subjektima, a u cilju osiguravanja poštivanja prava i interesa učenika.
  Organizacijom projekata/aktivnosti u školi i izvan nje, kad i ako su oni od izravnog interesa za učenike.
  Poticanjem su radnje između učenika i nastavnika Škole te suradnje s učenicima drugih srednjih škola.
  Promoviranjem demokratskih načela, ljudskih prava te zalaganjem za razvoj civilnog društva.
  Unapređenja nastavnog procesa i pomoći učenicima koji pokazuju slabije rezultate u nastavi.
  Uključenjem što većeg broja učenika Škole u rad i aktivnosti Vijeća.
  Prava i obveze članova Vijeća učenika
  Sjednice Vijeća učenika zakazuju se najmanje jedanput mjesečno, za vrijeme trajanja nastave, a i češće po potrebi.
  Članovi Vijeća imaju pravo i obavezu sudjelovati na svim sastancima Vijeća. Članovi će biti obaviješteni o sastancima Vijeća, najmanje tri radna dana prije održavanja. Članovi imaju pravo glasa po svim pitanjima od interesa, dokle god osobno prisustvuju toj raspravi. Zajamčeno im je pravo slobodnog iznošenja mišljenja na sastancima Vijeća, a njih imaju u potpunosti saslušati ostali članovi Vijeća. Članovi će se međusobno poštovati i zajedno raditi na provođenju odluka Vijeća.
  Donošenje odluka
  Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Vijeća (promjena statuta zahtijeva dvotrećinsku većinu). Ako se dogodi da po nekom pitanju bude jednak broj predstavnika koji su za i onih koji su protiv u tom slučaju se usvaja odluka za koju je glasao predsjednik Vijeća. Tajnik je dužan objaviti donesene odluke na oglasnoj ploči Vijeća.
  Vijeće može raditi u užem sastavu kada se vrše pripreme sjednica Vijeća i razmatraju druga pitanja iz domena rada Vijeća bez prava donošenja konačnih odluka. Uži sastav Vijeća čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik.
  Voditelj aktivnosti Vijeća učenika je pedagog–psiholog Zlatko Špoljarević.

  VIJEĆE RODITELJA

  Vijeće roditelja se osniva za svaku školsku godinu. Članovi Vijeća roditelja su predstavnici razrednih odjeljenja, njih ukupno 8. Vijeće roditelja ima za cilj da:

  • promovira interese škole u zajednici u kojoj se škola nalazi;
  • predstavlja stavove roditelja školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
  • podržava aktivno sudjelovanje roditelja i zajednice u radu škole;
  • predlaže članove školskog odbora iz reda roditelja učenika;
  • sudjeluje u pripremi i realiziranju odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju rad u školi;
  • razvija komunikaciju i odnose između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

  Roditeljima treba omogućiti da svojim savjetima, primjedbama i prijedlozima odgovorno utječu na oblikovanje kvalitetnog školskog života.

  U radu Vijeća roditelja će se:

  • osvijestiti uloge roditelja, tj. raspraviti kako roditelji percipiraju svoje uloge, uloge nastavnika i učenika – i obratno.
  • utvrditi partnerske obrasce, tj. organizirati se na način da roditelji budu predavači u školi, suorganizatori i suvoditelji, donatori itd.
  • analizirati i rješavati aktualni problemi, razmjenjivati dobra iskustva i prakse, davati savjete, pomoći u organizaciji maturalnih ekskurzija i sl.
  • dogovarati i organizirati zajedničke sadržaje, svečanosti, izlete te zajedničke projekte.

  STRUČNI AKTIVI

  U sklopu Opće gimnazije djeluje pet stručnih aktiva čiji se program rada detaljno razrađuje po mjesecima, a na početku noveškolske godine. Aktivi raspravljaju i odlučuju o raspodjeli predmeta i sati te ostalim zaduženjima nastavnika koji su članovi Stručnih aktiva, te usklađuju ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima, dogovaraju i ujednačavaju kriterije ocjenjivanja te planiranju nabavke nastavnih sredstava i pomagala.

  Aktiv jezika

  1. Nusreta Bektić, prof. njemačkog jezika, predsjednica Aktiva

  2. Sanja Tomić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, član

  3. Indira Šabić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, član

  4. Dijana Marković Hajdarhodžić, prof. engleskog jezika, član

  5. Dragana Račić Sultanić, prof. engleskog jezika, član

  6. Dženita Makalić, prof. latinskog jezika, član

  Aktiv prirodnih znanosti

  1. Emir Horozić, prof. kemije, predsjednik Aktiva

  2. Vedrana Madžarević, prof. matematike, član

  3. Amra Lušničkić, prof. matematike, član

  4. Boris Budimir, prof. fizike, član

  5. Mirnes Bektić, prof. informatike, član

  6. Pera Josipović, prof. biologije, član

  7. Josipa Banović, prof. geografije, član

  Aktiv društvenih znanosti

  1. Midheta Mumić, prof. sociologije, predsjednica Aktiva

  2. Darijan Josipović, prof. povijesti, član

  3. Ivana Šimić, prof. psihologije i pedagogije, član

  4. Mirjana s. Irena Bošnjak, prof. katoličkog vjeronauka, član

  5. Mersada Agović, prof. islamskog vjeronauka, član

  Aktiv umjetnosti

  1. Rado Marković, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja, predsjednik Aktiva

  2. Boris Pejić, prof. likovne umjetnosti, član

  3. Ajli Handan, prof. glazbene umjetnosti, član

  Aktiv razrednika

  1. Josipa Banović, prof. geografije, predsjednica Aktiva

  2. Emir Horozić, prof. kemije, član

  3. Dijana Marković Hajdarhodžić, prof. engleskog jezika, član

  4. Sanja Tomić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, član

  5. Vedrana Madžarević, prof. matematike, član

  6. Nusreta Bektić, prof. njemačkog jezika, član

  7. Boris Budimir, prof. fizike, član

  8. Midheta Mumić, prof. etike i morala, član

  Škola je otvorena svim učenicima, koji žele kvalitetno gimnazijsko školovanje europskoga tipa

  kontakt

  JU KŠC ”Sveti Franjo”  OPĆA GIMNAZIJA TUZLA


  Klosterska 10, 75000 Tuzla

  BOSNA I HERCEGOVINA


  Direktor (e-mail): direktor.gim@ksc-tuzla.edu.ba

  Tel.: +387 35 300 841


  Fax: +387 35 300 842


  Tajništvo (e-mail): tajnistvo.gim@ksc-tuzla.edu.ba
  Tel: +387 35 300 800

  Predplatite se na vijesti KŠC “Sveti Franjo” Tuzla.

  Back to top arrow